Regulamin

ART. 1

Organizatorem konkursu dziennikarskiego Visegrad Local Press Award zwanego
dalej „konursem” jest Fundacja Press Club („organizator”) z siedzibą w Warszawie przy ul.
Krakowskie Przedmieście 64, 00-322 Warszawa. Konkurs jest realizowany we współpracy z
partnerami z krajów Grupy Wyszehradzkiej: Syndikát novinářů České republiky z siedzibą w
Pradze przy ul. Senovážné náměstí 23, 110 00 Praha 1 reprezentującym Czechy;
Slovenský syndikát novinárov, Župné námestie 7, 815 68 Bratislava reprezentującym
Słowację; Magyar Újságírók Országos Szövetsége (MÚOSZ) z siedzibą 1064 Budapest,
Vörösmarty u. 47 / A reprezentującym Węgry;
Konkurs jest współfinansowany przez Visegrad Fund w ramach programu Strategic Grants
2012/2013.

ART. 2

Podstawowym celem konkursu jest zacieśnienie stosunków i upowszechnienie wiedzy w
krajach Grupy Wyszehradzkiej dotyczącej lokalnych społeczeństw, kultury i dziedzictwa,
lokalnej gospodarki oraz wpływu integracji europejskiej na lokalne społeczności poprzez
przeprowadzenie konkursu dziennikarskiego odnoszącego się do tych zagadnień, co wpłynie
na włączenie w dyskurs publiczny tematów dotyczących codziennego życia sąsiadujących
ze sobą narodów Europy Środkowej: Czech, Polski, Węgier i Słowacji, otworzy kanały
komunikacji i współpracy między mediami lokalnymi, umożliwi wymianę doświadczeń i
będzie stanowiło źródło inspiracji dla lokalnych mediów.

ART.3

Uczestnikami konkursu mogą być dziennikarze publikujący w Czechach, Słowacji, Węgrzech
i w Polsce w periodykach regionalnych, dodatkach lokalnych do wydań krajowych,wydaniach
internetowych oraz niezależni twórcy informacji opisujący wydarzenia lokalne. Nagrodę
w konkursie może otrzymać tylko osoba fizyczna.Nagroda nie jest przyznawana redakcjom
lub osobom prawnym.

ART. 4

W konkursie wyłonionych zostanie siedmiu laureatów, których artykuły oceniane będą w
ramach następujących kategorii:

 • Polityka i instytucje lokalne
 • Gospodarka lokalna
 • Lokalne problemy społeczne, w tym problemy mniejszości i grup zmarginalizowanych
 • Lokalna historia, kultura, dziedzictwo
 • Wpływ integracji europejskiej na społeczność lokalną
 • Najlepsze zdjęcie z prasy lokalnej

Kapituła konkursu przyzna oddzielną nagrodę Visegrad Prize promującą tekst promujący
relacje wewnątrz krajów V4, prezentujący wspólne wyzwania i wspólne rozwiązania.

ART. 5

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest

 1. Zgłoszenie poprzez formularz dostępny na stronie internetowej www.localpressawards.eu maksymalnie trzech tekstów jednego autora w całym konkursie oraz maksymalnie jednego tekstu jednego autora w jednej kategorii.
 2. Tematyka materiału musi odpowiadać opisowi kategorii.
 3. Objętość tekstu nie może być krótsza niż 3000 znaków, nie może przekraczać 7200 znaków, przy czym teksty opublikowane jako dłuższe mogą zostać skrócone przez autora
 4. W konkursie biorą udział materiały opublikowane w roku 2011, 2012 lub 2013;
 5. W konkursie biorą udział teksty opublikowane w periodykach regionalnych, dodatkach lokalnych do wydań krajowych, wydaniach internetowych.
 6. Artykuł może być zgłoszony do konkursu wyłącznie za pośrednictwem formularza na stronie konkursu.
 7. Artykuł może zawierać fotografie lub ilustracje.
 8. Zgłoszone artykuły mogą być w językach polskim, czeskim, słowackim i węgierskim.

ART. 6

Konkurs odbędzie się zgodnie z poniższym harmonogramem:

25.01.2013 – ogłoszenie konkursu, rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń
25.03.2013 – końcowa data przyjmowania zgłoszeń uczestników konkursu
do 25.04.2013 – ogłoszenie nominacji narodowych: trzy teksty w każdej kategorii
do 25.06.2013 – uroczyste ogłoszenie laureatów konkursu w Warszawie w siedzibie Press
Clubu.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych terminów. Wszelkie zmiany w
harmonogramie zostaną odpowiednio wcześniej ogłoszone na stronie internetowej konkursu i
organizatora.

ART. 7

Wybór nagrody głównej w poszczególnych kategoriach będzie odbywał się dwuetapowo:

 • w pierwszym etapie „narodowym” organizacje partnerskie z poszczególnych krajów wybiorą trzy teksty w językach narodowych nominowane w każdej z kategorii;
 • nominowane teksty zostaną przetłumaczone na angielski. Wszystkie nominowane teksty będą prezentowane na stronie projektu i w materiałach projektowych, w tym w publikacji pokonkursowej;
 • w drugim etapie kapituła konkursu wybierze zwycięzców konkursu w poszczególnych kategoriach oraz dodatkowo przyzna nagrodę Visegrad Prize spośród wszystkich nominowanych tekstów;

Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostają autorzy materiałów, którzy uzyskają
największą ilość głosów członków Jury biorących udział w głosowaniu. Jury składać się
będzie z czterech reprezentantów każdego kraju biorącego udział w konkursie, dziennikarzy i
przedstawicieli życia społeczno-kulturalnego.

ART. 8

Organizator pokrywa koszty noclegu, wyżywienia i dojazdu zwycięzców konkursu

do Warszawy na galę rozdania nagród. Zwycięzcy otrzymają egzemplarze publikacji
pokonkursowych oraz zostaną zaproszeni do udziału w debacie „Local problems, Visegrad
solutions” podczas gali w Warszawie.

ART. 9

Każdy uczestnik Konkursu zobowiązany jest do zaznaczenia pod zgłaszanym artykułem w
formularzu zgłoszeniowym oświadczenia zawierającego zgodę na przetwarzanie danych
osobowych w celach konkursowych oraz zgody na udostępnienie zgłaszanych materiałów
na stronie internetowej konkursu oraz na ewentualną publikację artykułu w publikacji
pokonkursowej.