Pravidlá súťaže

ČL. 1

Organizátorom novinárskej súťaže Visegrad Local Press Award, ďalej len súťaž, je Fundacja Press Club (organizátor”) so sídlom vo Varšave, Krakowskie Przedmieście 64, 00-322 Varšava. Súťaž je organizovaná v spolupráci s partnermi z krajín V4: Syndikát novinářů České republiky so sídlom v Prahe, Senovážné náměstí 23, 110 00 Praha 1 zastupujúcim Českú republiku; Slovenský syndikát novinárov, Župné námestie 7, 815 68 Bratislava zastupujúcim Slovenskú republiku; Magyar Újságírók Országos Szövetsége (MÚOSZ) so sídlom 1064 Budapest, Vörösmarty u. 47 / A zastupujúcim Maďarskú republiku.

Súťaž je spolufinancovaná Višehrádskym fondom v rámci programu Strategic Grants 2012/2013.

 ČL. 2

Základným cieľom súťaže je posilnenie vzťahov a propagovanie vedomostí o štátoch Vyšehradskej skupiny spojených s otázkami lokálnych spoločenstiev, kultúry a dedičstva, miestnej ekonómie a vplyv európskej integrácie na miestnu spoločnosť, propagovanú organizáciou spojenou s otázkami novinárskej súťaže, vďaka ktorej budú otázky tykajúce sa každodenného života susedných národov Strednej Európy: Češka, Poľska, Maďarska a Slovenska východiskom k nadviazaniu vzájomnej spolupráce medzi miestnymi médiami, umožní sa výmena skúseností a budú zdrojom inšpirácie pre lokálne média.

 ČL. 3

Súťaže sa môžu zúčastniť novinári publikujúci v Česku, na Slovensku, v Maďarsku a Poľsku v regionálnych periodikách, miestnych prílohách k celoštátnym vydaniam novín, internetových médiách, ako aj nezávislí novinári popisujúci lokálne udalosti. Držiteľom ceny v súťaži môže byť iba fyzická osoba. Ceny nie sú udeľované redakciám a právnickým osobám.

 ČL. 4

V súťaži bude udelených sedem cien v rámci nasledujúcich kategórií:

  •  Politika a lokálne inštitúcie
  •  Miestna ekonomika
  •  Lokálne problémy sociálne, v tom problematika menšín a marginalizovaných skupín
  •  Miestna história, kultúra, dedičstvo
  •  Vplyv európskej integrácie na miestnu spoločnosť
  •  Najlepšia fotografia z miestnej tlače

 Porota súťaže udeľuje špeciálnu cenu Visegrad Prize príspevkom venovaným propagácii vnútorných vzťahov medzi štátmi V4, prezentujúcim spoločné výzvy a spoločné riešenia.

 ČL. 5

Podmienky účasti v súťaži:

– prostredníctvom formulára na internetovej stránke www.localpressawards.eu je možné prihlásiť maximálne tri príspevky jedného autora v celej súťaži a jeden príspevok jedného autora v jednej kategórii. Téma príspevku musí zodpovedať opisu kategórie;

– príspevok nemôže byť kratší ako 3000 znakov a dlhší ako 7200 znakov, pričom príspevky ktoré boli publikované ako dlhšie môže autor poslať skrátené;

– do súťaže môžu byť prihlásené príspevky publikované v rokoch 2011, 2012, alebo 2013;

– do súťaže môžu byť prihlásené texty publikované v regionálnych periodikách, miestnych prílohách k celoštátnym vydaniam novín, internetovej tlači;

– príspevok môže byť prihlásený do súťaže len prostredníctvom formulára na stránke súťaže;

– príspevok môže obsahovať fotografie, alebo ilustrácie;

– prihlásené príspevky môžu byť v jazykoch poľskom, českom, slovenskom a maďarskom.

 ČL. 6

Súťaž sa bude konať podľa nasledujúceho harmonogramu:

 25.1.2013 – vyhlásenie súťaže, prijímanie prihlášok

25.3.2013 – posledný deň prijímania prihlášok

do 25.4.2013 – vyhlásenie národných nominácii: tri texty v každej kategórii

do 25.6.2013 – slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže vo Varšave v sídle Press Clubu.

 Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu uvedených termínov. Informácie o všetkých zmenách budú včas umiestnené na internetovej stránke súťaže a stránke organizátora.

 ČL. 7

Výber hlavnej ceny v každej z kategórii bude prebiehať v dvoch etapách:

 – v prvej národnej etape partnerské organizácie z každého štátu vyberú tri texty v národných jazykoch nominované v každej kategórií;

– nominované texty budú preložené do angličtiny. Všetky nominované texty budú umiestnené na stránke projektu a v projektových materiáloch, vrátane záverečnej publikácie;

– v druhej etape porota vyberie víťazov súťaže jednotlivých kategórií a dodatočne udelí cenu Visegrad Prize jednému zo všetkých nominovaných textov;

 Víťazmi  súťaže v každej z nasledujúcich kategórií sa stanú autori materiálov, ktorí získajú najväčší počet hlasov členov poroty. Porota bude pozostávať zo štyroch zástupcov každého štátu Vyšehradskej skupiny, novinárov a predstaviteľov spoločensko-kultúrneho života.

 ČL. 8

 Organizátor prepláca nocľah, stravu a dopravu víťazom súťaže na slávnostné odovzdanie cien vo Varšave. Každý víťaz dostane exemplár záverečnej publikácie a bude pozvaný k účasti v debate „Local problems, Visegrad solutions” počas gala večeru vo Varšave.

 ČL. 9

Každý účastník súťaže je povinný umiestniť vo formulári pod prihlasovaným príspevkom osvedčenie, v ktorom súhlasí so spracovaním a sprístupnením jeho osobných údajov v cieľoch spojených so súťažou a v záverečnej publikácii.