Soutěž

Novinářská cena Visegrad Local Press Awards, v tomto roce udělována poprvé, má za cíl zviditelnit ty publicisty, kteří nejlépe odpovídají na otázky o významu a podstatě regionu v současném společenském, politickém, ekonomickém a kulturním životě. Prostřednictvím účasti polských, českých, slovenských a maďarských novinářů chceme otevřít kanál spolupráce mezi lokálními médii a umožnit výměnu zkušeností a metod práce s regionálními náměty.

Chceme, aby soutěž přispěla také ke zdůraznění významu lokálních médií při zachycení vývoje a uvědomování si regionálních specifik a totožnosti. Věříme také v to, že následná diskuze v médiích a veřejné mínění přispěje k pochopení role regionálosti v každodenním životě společnosti. Vzájemný pohled do lokálních diskuzí a získání novinářů – následně i veřejnosti – k zájmu o sousedský „mikrosvět” v kontextu ekonomickém, kulturním nebo společenském.

Elementem, který může představit společnou osu života ve všech státech Visegrádské skupiny v tomto případě v měřítku mikroregionu, aktérem, který bezesporu ve velké míře způsobuje změny v realitě a redefinuje význam lokální identity, je působení Evropské unie a konkrétně jejích pomocných prostředků – fondů, které hojně využívají mimo jiné i lokální samosprávy. Chceme proto, aby byly mezi přihlášenými příspěvky především takové, které budou na pozadí širšího popisu fungování unijních projektů směřovat do konkrétního regionu prostřednictvím popisu lokálních projektů podpořených evropskými fondy a jejich jak kladného, tak i negativního vlivu na místní komunity.

Soutěž je určena všem novinářům, kteří publikují v lokáĺních tištěných médiích a na internetových serverech (vč.blogů). Ůčastníci mužou přihlásit texty do pěti různých kategorií:

  • Místní politika a instituce

Médiím byla přisouzena role čtvrtého stavu, který kontroluje a ověřuje činnost orgánů nesmírně důležitých hlavně v menších společnostech. Státní správa a samospráva na lokální úrovni disponuje nemalými finančními prostředky, včetně evropských, takže má z tohoto pohledu klíčové kompetence v oblasti společenského života, sociální politiky, školství a zdravotnictví. V mnoha případech musí místní samosprávy naplňovat i úkoly, které na ní přešly z původní role státu. To je dobře. Decentralizace státních struktur, a to jak v Polsku, tak v České republice, je jedním z nejdůležitějších úspěchů transformace společnosti. Přenesení pravomocí na nižší úroveň zvyšuje smysl pro vlastnictví a zodpovědnost za státní občany. Decentralizace se neobejde bez vlivu na místní sdělovací prostředky. Proto se v této kategorii, chceme zaměřit na texty, které vysvětlují měnící se realitu a jsou užitečné při navigaci na komplexní systémy veřejných služeb představující právní podporu občanů.
Delegování pravomocí na nižší úrovně musí nutně provázet i zvýšení společenské kontroly nad činností správy a samosprávy. Je tomu tak ale i ve skutečnosti? Místní média by měly fungovat jako kontrolní orgán, často ale nemají takové finanční prostředky či právní pomoc jako média na celostátní úrovni, a tak mají mnohem složitější roli. Je také velmi obvyklé, že se obecní úřady a vlivové skupiny snaží místní sdělovací prostředky z pozice svých funkcí ovlivňovat. Formy jsou různé: manipulace trhu, reklamy, nebo také jednoduše blokování přístupu k informacím „méně nakloněným novinám.“ Proto se v této kategorii budeme mimo jiné zaměřovat na takové tiskové zprávy, které plní svou kontrolní funkci bez ohledu na riziko konfliktu s místními úřady.

  • Místní ekonomika

Ekonomiku lze nejsnáze popsat z makroekonomického hlediska. Čtenář si může snadno najít informace o státním dluhu, deficitu ekonomiky, rozsahu nezaměstnanosti a hrubém domácím produktu. Také data popisující místní ekonomiku dnes není těžké vyhledat a zveřejnit. Ale co se skrývá za těmito čísly? Jaký dopad mají státní ekonomická rozhodnutí na místní komunity? Jaký dopad má globální hospodářské krize na životy jednotlivců? Jaký dopad mají čisté energie na místní ekonomický rozvoj či na místní podnikání? Je zemědělství stále životaschopné? Co nabízejí zaměstnancům a dodavatelům měnící se firmy?
V této soutěžní kategorii chceme odměnit ty texty, které odpovídají na výše uvedené otázky. Ale nejen to. Chceme také upozornit na články, ve kterých se lze dočíst o zajímavých podnikatelských aktivitách, investicích a jejich dopadu na místní komunitu. Jde také o texty, které se nevyhýbají otázkám nepřímých nákladů, ekonomickým problémům, jak je typické pro soulad s principy trvale udržitelného rozvoje.

  • Místní společenské a sociální problémy

Žurnalistika vzniká v prostředí různého druhu nespravedlnosti. V takových situacích hrají místní média zvláštní roli. Jsou často poslední instancí, jediným obhájcem lidí, za které se nikdo jiný nechce bít.. V této kategorii nám jde o texty usilující mimo jiné o změny sociálních postojů. Novináři tomu mohou dopomoci právě poukazováním na osudy lidí, kteří se i přes nepříznivé okolnosti pokoušejí o změnu své situace k lepšímu.
V této soutěžní kategorii očekáváme především reportáže a různé inovativní způsoby vyprávění. Zejména chceme ocenit materiály, které vznikaly za přímé spolupráce se čtenáři a ty autorské počiny, které obzvláště přesně poukazují na problémy a osudy lidí v kontextu s místem jejich života. Očekáváme články týkající se zdraví, vzdělávání, zaměstnanosti, zdravotního postižení, činnosti nevládních organizací, místních úřadů a jejich dopadu na místní komunity. Očekáváme, že se autoři nevyhnou tématu chudoby (nebo bohatství!), národnostních menšin, etnického a jazykového či sociálního vyloučení …dokončení tohoto seznamu necháváme na autorech, protože jde o nejširší z našich kategorií.

  • Místní historie, kultura a kulturní dědictví

V této kategorii se chceme zaměřit na texty, jejichž cílem je zpopularizovat témata související s historií z pohledu jednotlivce, s kulturním dědictvím, budováním a posilováním místní identity. V případě, že se mezi soutěžními příspěvky objeví například spor dvou protikladných pohledů na historii či její výklad, bude pro porotu zajímavé posuzování hlavně těch částí autorských textů, které se zaměřují na sblížení a větší porozumění mezi komunitami. Samozřejmě, že ne pouze toto. Jde nám o články poukazující na místní kulturní a historické události, na zlepšování dialogu mezi generacemi a sociální soudržnost místních společenství, na nástroje, které jim umožňují zachovávat jejich individualitu a jedinečnost v globální vesnici. Jde o cennosti? Ano, i dnes tradice znamená peníze: komunity, které si zachovaly nebo obnovily svou kulturní identitu tak mohou lépe uspět v boji o turisty i o podporu peněz z evropských fondů. V této soutěžní kategorii bude velmi obtížné určit, který přístup k historii je lepší: romantické budování místní identity nebo její pragmatické využití k podpoře turistiky či zapojení do mezinárodních programů. Odměníme prostě ty texty, které se budou nejlépe a nejnápaditěji vztahovat k některému z těchto pohledů.

  • Vliv evropské integrace na místní komunity

Vstup do společné Evropy byl novou výzvou pro společenství našeho regionu. Jak se s tím vyrovnály lokální komunity? Vstup do Evropské unie byl důvodem jistých obav: jsou prověřeny po téměř deseti letech členství? Jaké výhody vidí společnost v lokalním a jaké v individuálním měřítku? Zvykli jsme si na členství v Unii, i když ovlivňuje náš každodenní život: vznikají regulace v oblasti regionálních produktů, energie, ekologie, zemědělství, školství a kulturní výměny. Využíváme regionální politiky EU – bez pomoci evropského financování by nemohly vzniknout různé investice do vzdělání, zdraví a infrastruktury. Objevují se nové možnosti, ale také nové problémy: migrace, děti, jejichž rodiče odjeli „za prací“, rozdíly mezi mzdami ve sjednocené Evropě. Doufáme, že do této kategorie budou přihlášeny texty, které ukazují obraz Unie jiný než ten, který známe z televizní obrazovky: Unijních setkání, oficiálních rozhovorů, diplomacie a jednání. Chceme poznat Unii z lokálního hlediska.

  • Nejlepší fotografie z místního tisku

Psaní o fotografii nemá smysl, vyjadřuje totiž obsah obrazem, ne slovy. Počitáme se stále obtížnější situací fotožurnalistiky, která se nahrazuje stockowými, univerzálními ilustracemi, ztrácí tak svou informační funkci. Na druhou stranu, stále více lidí má zájem o amatérskou fotografii. V této kategorii chceme odměnit fotografie, které mají informační hodnotu o místních komunitách zemí Visegrádské skupiny.

  • Visegrádská cena

Porota udělí Visegrádskou cenu ze všech předložených článků. Cena je samostatnou kategorií: chceme podporovat znalosti a vzájemné porozumění o vnímaných problémách a zajímavých, společných řešeních. Mohou se týkat jak kultury, tak i ekonomiky, společnosti nebo místních institucí. Účelem kategorie je ukázat jedinečnost a jednotu visegrádských zemí a jejich společných iniciativ, včetně těch zaměřené na země mimo V4.

Články by měly ukazovat život lokálních komunit, soutěžní katégorie jsou popsany na internetových stránkách projektu. Porota udělí také jednu Visegrádskou cenu za článek, který výstižně ukáže společné problémy nebo jejich společná řešení v rámci Visegrádské skupiny.

Porotu budou tvořit zástupci žurnalistiky, mediálního trhu a mediální vědy z Polska, České republiky, Slovenska a Madˇarska.